1. එක් අයෙකුට එක් අවස්ථාව පමණක් උත්සහ කළ හැකියි.
2. තරඟය ආරම්භ වී පළමු ඔවර 40ට පෙර පිළිතුරු එවිය යුතුයි.
3. ජයග්‍රාහකයින් තරඟ අවසන් වූ පසු rathumakara.com මගින් දැනුවත් කරනු ලැබේ.
4. ක්‍රිකට් නොදන්න අයටත් සහභාගි විය හැක.
5. rathumakara.com හරහා ලබා දෙන පිළිතුරු පමණක් භාර ගමු ලැබේ..

1. One can try only once per each match.
2. Answers should be submitted before the 40th over of first inning.
3. Winners are announced by rathumakara.com after each match.
4. Pre-Cricket knowledge is not required.
5. We only accept Answers submitted via rathumakara.com

0Shares