ඔබට ලැබෙන අභියෝගය වන්නේ පූජකයන් තුන්දෙනා හා යක්ෂයන් තුන්දෙනා බෝට්ටුව පාවිචි කර එහා ඉවුර වෙත ගෙන යාමයි.

සැලකිය යුතුයි : යම් අවස්ථාවක කිසියම් පැත්තක පූජකයින් ප්‍රමාණයට වඩා යක්ෂයින් වැඩි වුවහොත් ඒ පැත්තෙ සිටිනා පූජයක්ව යක්ෂයන් විසින් අනුභව කරනු ලබයි.

උපදෙස් :

  1.  ඔබ පිවිස ඇත්තේ Chrome Web Browser එකෙන් නම් ඉහත දැක්වෙන කොටුවෙහි Right Click කර Flash Player එක Enable කර ගන්න
  2. වෙනත් Web Browser එක්ක් නම් Flash Player එක පරිගනකයේ ස්ථාපන කල තිබිය යුතුයි
0Shares